कुठलाही निर्णय घाईत घेवू नका......

एक २४ वर्षाचा तरुण मुलगा आणि त्याचे वडील ट्रेन ने जात असतात. त्यांच्या समोर एक नवीन लग्न झालेलं जोडप बसलेल असतं. तो तरुण मुलगा खिडकीतून बाहेर बघतो आणि ओरडतो, "बाबा ते बघा झाडे मागे जात आहेत."  त्याचे बाबा त्याच्याकडे पाहून कौतुकाने हसतात.
त्यांच्या समोर बसलेल्या जोडप्याला ला ते पाहून नवल वाटत. हा २४-२५ वर्षाचा तरुण आणि हा अगदी लहान मुला सारखा वागतोय.
तो तरुण मुलगा बाहेर बघतो आणि पुन्हा ओरडतो. "बाबा ते बघा ते ढग आपल्या सोबत धावत आहेत."  तेव्हा समोर बसलेला व्यक्ति त्या तरुणाच्या वडिलाला म्हणतो. ”तुम्ही तुमच्या मुलाला एका चांगल्या डॉक्टर कडे का दाखवत नाही.?"
वडील हसतात आणि म्हणतात, "आम्ही आत्ताच डॉक्टरांकडूनच आलो आहोत, माझा मुलगा जन्मापासूनच अंध होता आणि त्याला दोनच दिवसांपासून दिसायला लागले.”

कुठलाही निर्णय घाईत घेवू नका. सत्य कदाचित तुम्ही पाहता त्या पेक्षा वेगळे असू शकते.

No comments:

Post a Comment

@templatesyard