देव कसा दिसतो

बराच वेळ ती मुलगी मन लाऊन एक चित्र काढत होती.

"कसल चित्र काढतेस ग तू?" शिक्षिकेने विचारलं.

"देवाच. . ." ती मुलगी मान न उंचावता म्हणाली. .

"अग पण देव कसा दिसतो हे कुणालाच ठाऊक नाही" शिक्षिका

"दोन मिनिटे थांबा...सर्वाना माहित होईल"

1 comment:

@templatesyard